Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-603 Jaworzno, tel.: 32/ 618 16 61, e-mail: kancelaria.pinb@um.jaworzno.pl, NIP 632-177-22-87, REGON 276565076.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Patrycją Hładoń w następującej formie: za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych lub telefonicznie pod numerem: 668416144.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaworznie, w szczególności kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w szczególności w związku z przepisami prawa budowlanego oraz administracyjnego (m.in. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Wówczas podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do dopełnienia obowiązków prawnych przez Administratora. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody i udzielenie jej jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji działań ustawowych i statutowych, do których jest zobowiązany Administrator oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe, serwisu informatycznego i inne na rzecz Administratora – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Pani/Pana dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom, m.in. organom kontroli, Sądom, Policji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który jest wyznaczony na podstawie przepisów prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania,  wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z wybranym żądaniem.

Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Guja 06-07-2023 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Spyra 06-07-2023
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2023 15:43